<$BlogRSDUrl$>online-->

و من هم از همین کودکان بودم که هر سال این روز که میرسه یاد اولین روز مدرسه و شروع جنگ و روزهای کودکیمون که پررنگ ترین خاطره اش صدا آژیر قرمز و سفیده، حتی این سر دنیا هم فراموش شدنی نیست.

از جنگ متنفرم حتی اگر به بهانه آزادسازی همه مردم دنیا باشه.

منبع نوشته روز